اطلاعیه

برنامه زمانبندی حذف واضافه نیمسال اول 99-98

قابل توجه دانشجویان محترم در شرف فارغ التحصیلی و دانشجویان فارغ التحصیل

با عنایت به بخشنامه های جدید آموزشی ، ضرورت دارد هر چه سریعتر (حداکثر ظرف مدت دو هفته)

 ضمن حضور در دانشگاه، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پرونده آموزشی اقدام نمایند.

 در غیر این صورت مطابق بخشنامه ها اقدام و پرونده دانشجویان مشروحه فوق بایگانی خواهد شد.

اداره آموزش دانشگاه