اعضای هیات علمی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

نام خانوادگی و نامرشتهمرتبه علمیآدرس وب پورتال
ابوئیه فخرالدینحقوق بین المللمربی...
آجودانی فر هاتفمیکروبیولوژیاستادیار...
ارباب سلیمانی نازیلامیکروبیولوژیاستادیارarbabsoleymani.damghaniau.ac.ir
اسماعیلی کریزی غلامعلیفقه و مبانی حقوق مربیesmaili.damghaniau.ac.ir
اشرفی راد شهراممهندسی کشاورزی خاکشناسیاستادیارashrafirad.damghaniau.ac.ir
افشارمقدم عاطفه داروسازی - فارماسیوتیکساستادیارafsharmoghaddam.damghaniau.ac.ir
افشاری حسینمهندسی کشاورزی علوم باغبانیدانشیارafshari.damghaniau.ac.ir
امسیا المیراعلوم اقتصادیاستادیارemsia.damghaniau.ac.ir
باقرپور طاهره فیزیولوژی ورزشی استادیارbagherpour.damghaniau.ac.ir
باقی زاده محمد جواد فقه و حقوق اسلامی استادیارbaqizadeh.damghaniau.ac.ir
بانی محمودحسابداریمربیbani.damghaniau.ac.ir
براتی مرتضی براتیفلسفهاستادیار...
بقایی هما علوم وصنایع غذاییاستادیارbaghaei.damghaniau.ac.ir
بلندی مرضیهعلوم وصنایع غذاییدانشیارbolandi.damghaniau.ac.ir
بهنیافر احمدرضا الهیات تاریخ و تمدن اسلامیاستادیارbehniafar.damghaniau.ac.ir
پورقصاب امیری علیحقوق بین المللاستادیارamiri.damghaniau.ac.ir
تابش پور جمشیدداروسازی - سم شناسیاستادیارtabeshpour.damghaniau.ac.ir
جلالی الههشیمی استادیارejalali.damghaniau.ac.ir
جلالی حسین علوم و صنایع غذاییاستادیارjalali.damghaniau.ac.ir
جهانگیری علی حقوق بین المللاستادیار...
چکنی مصطفی حقوق جزا و جرم شناسیمربیchekani.damghaniau.ac.ir
حجتی ویداعلوم جانوری و سلولی و تکوینیاستادیارhojati.damghaniau.ac.ir
حسنی علیرضا حقوق خصوصیاستادیارhasani.damghaniau.ac.ir
حیدری رستمی کرامت اله حسابداریاستادیارheydari.damghaniau.ac.ir
خواجه زاده امیر حقوق خصوصیاستادیارkhajehzadeh.damghaniau.ac.ir
داداش نژاد دلشاد داودادیان و عرفاناستادیارdadashnejad.damghaniau.ac.ir
دادفر حمید زبان وادبیات عربمربی...
درخشنده محبوبهمدیریت MBAمربیderakhshandeh.damghaniau.ac.ir
دشتبان علیرضا زراعت و اصلاح نباتاتمربیdashtban.damghaniau.ac.ir
دماوندی علی زراعت و اصلاح نباتاتاستادیارdamavandi.damghaniau.ac.ir
دهقان رمضانحقوق خصوصیاستادیارdehghan.damghaniau.ac.ir
ذوالفقاری مهدیفقه و حقوق اسلامیاستادیارzolfaghari.damghaniau.ac.ir
رضوان بیدختی شهرام زراعت و اصلاح نباتاتاستادیارrezvan.damghaniau.ac.ir
رودی بستانعلوم گیاهیاستادیارroudi.damghaniau.ac.ir
زرین پور وجیهه ژنتیک مولکولیاستادیارzarrinpour.damghaniau.ac.ir
سادات حسینی سید حسینحقوق خصوصیاستادیار...
سبحانی پور عادله بیماری شناسی گیاهیاستادیارsobhanipour.damghaniau.ac.ir
سری آزاده داروسازی- فارماسیوتیکساستادیارserri.damghaniau.ac.ir
سمیعی مقدم محمود برقاستادیارsamiei.damghaniau.ac.ir
شاهچراغ سیدحسنحقوق عمومیمربی...
شجاعی سعیدداروسازی - فارماسیوتیکساستادیارshojaee.damghaniau.ac.ir
شجیعی هومنزیست دریااستادیارshajiee.damghaniau.ac.ir
شرفی شهرام زیست دریااستادیارsharafi.damghaniau.ac.ir
شعبانزاده مسعود شیمیاستادیارshaabanzadeh.damghaniau.ac.ir
شکوهی نیا مجتبیبرقمربیshokohinia.damghaniau.ac.ir
صادقی حسینعمراناستادیارsadeghi.damghaniau.ac.ir
صرفی الههریاضیاستادیارsarfi.damghaniau.ac.ir
طاهری زاده علیفیزیکمربی...
عبادی مصطفی علوم گیاهیاستادیارebadi.damghaniau.ac.ir
عباسی نیشابوری سیدحمید کامپیوترمربیabbasi.damghaniau.ac.ir
عسکری احمد حقوق خصوصیمربی...
علیپور زرین تاجعلوم و مهندسی خاکاستادیارalipour.damghaniau.ac.ir
غلامی بالادزائی محمدریاضیمربی...
فرقانی فرد محمد مهدیزیست شناسی سلولی مولکولیاستادیارforghanifard.damghaniau.ac.ir
فنودی فرزادزراعت و اصلاح نباتاتاستادیارfanoodi.damghaniau.ac.ir
کاتبی مصطفی فقه و حقوق جزامربی...
کارگران علیعمرانمربی...
کاشفی بهاره علوم باغبانیاستادیارkashefi.damghaniau.ac.ir
کهریزی فرزاد داروسازی - سم شناسیاستادیارkahrizi.damghaniau.ac.ir
کیا حسینی سیدرحیم متالوژی مواداستادیارkiahosseini.damghaniau.ac.ir
لائی قنبر زراعت و اصلاح نباتاتاستادیارlaei.damghaniau.ac.ir
لشگری مهدی مکانیک ماشین های کشاورزیمربیlashgari.damghaniau.ac.ir
مجد برزکی مرضیه زبان وادبیات فارسیمربی...
محمدپور کارگر حسین فیزیولوژی جانوریاستادیارpourkargar.damghaniau.ac.ir
محمدی علی داروسازی- فارماسیوتیکسدانشیارalimohammadi.damghaniau.ac.ir
محمدی بایگی سیدجوادهوا فضااستادیارmohammadi.damghaniau.ac.ir
مسعودسینکی جعفر زراعت و اصلاح نباتاتاستادیارsinaki.damghaniau.ac.ir
مسعودیان ناهید سیستماتیک گیاهیاستادیارmasoudiyan.damghaniau.ac.ir
مقبلی حسین آباد مجیدمیکروبیولوژیاستادیار...
میر علی نقی پریساداروسازی – شیمی داروییاستادیار...
ناصری غلامحسینمعماریمربیnaseri.damghaniau.ac.ir
ناهیدی فریبرزعلوم و صنایع غذاییاستادیارnahidi.damghaniau.ac.ir
نجفی علی علوم وصنایع غذاییمربی...
نعمتی نعمت اللهمدیریت ورزشیدانشیارnemati.damghaniau.ac.ir
نعیمی مهدیمهندسی کشاورزیمربیnaeimi.damghaniau.ac.ir
نوری لیلاعلوم وصنایع غذاییاستادیارnouri.damghaniau.ac.ir
نوریان امیرحقوق عمومیمربی...
هاشمی محمدرضاعمرانمربیhashemi.damghaniau.ac.ir
هاشمی مقدم سیدحمیدشیمیدانشیارhashemimoghadam.damghaniau.ac.ir
هراتی اصل احدعلیمیکروبیولوژیمربیharatiasl.damghaniau.ac.ir
هراتیان نژادی مجیدحقوق بین المللمربیharatian.damghaniau.ac.ir
واعظی غلامحسنفیزیولوژی جانوریاستادvaezi.damghaniau.ac.ir
واعظی منفرد مصطفیعلوم اقتصادیمربی...
یوسفیان شوره دلی بهنامحقوق جزا و جرم شناسیاستادیارyousefian.damghaniau.ac.ir