تصویر ابلاغیه ارتقای واحد دامغان به واحد جامع از سوی معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی