حمایت از آرمان‌های جمهوری اسلامی و رهبری در واحد دامغان

حمایت از آرمان‌های جمهوری اسلامی و رهبری در واحد دامغان

به همت شورای بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، کارکنان، استادان و دانشجویان با امضای بیانیه از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری حمایت کردند.

استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |
استادان، کارمندان و دانشجویان واحد دامغان یا آرمانهای نظام و منویات مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند |