Skip to content

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از ارزنده ترین موالید انقلاب اسلامی است

دکتر عباسپور رییس واحد دامغان در مصاحبه با خبرگزاری آنا :
 
دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از ارزنده ترین موالید انقلاب اسلامی است که به لطف و کرامت امام راحل (ع) ریشه در مطالبات مردمی دارد
دکتر حسین عباسپور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در استان سمنان منصوب شد . در حاشیه جلسه ای که به منظور تعیین اعضای هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در سمنان برگزار شد، دکتر عباسپور در مصاحبه با خبرنگاران آنا و فرهیختگان بیان کرد : هیات امنای استانی مشاوران امین و مسئولان ارزش مدار و فرهیخته ای هستند که با تعقل و دانایی منبعث از تجارب ارزشمند خود عمده وظایف مدیریتی سازمان را در محدوده جغرافیایی استان عملیاتی می نمایند .
آشنایی مسئولین با بوم منطقه و رفتار شناسی مردم در هر استان، می تواند به تصمیم گیری های صادقانه و مطمئن در مدیریت ساختاری منتهی شده  و با کاهش وسعت در حوزه مدیریت از سطح کشوری به سطوح استانی به ساماندهی در تمامی حوزه های عملیاتی امیدوارتر بود .
رییس واحد دامغان و عضو هیئت امنای واحدهای دانشگاهی استان سمنان در ادامه افزود : دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از ارزنده ترین موالید انقلاب اسلامی است که به لطف و کرامت امام راحل (ع) ریشه در مطالبات مردمی دارد و مردم خوب دیار ما ، این دانشگاه موفق را پذیرفته اند و دانشگاه با افتخار در مسیر نشر علوم در حال خدمت است .دامنه توسعه مداری این دانشگاه ایجاب می کند که گرفت و گیرهای سازمانی از مسیر تفویض اختیارات مرتفع شود و وسعت ایران اسلامی البته با مدیریت سازمانی به وسعت های بومی در استان ها  تبدیل شده و مسئولین منطقه ای با شناخت اصولی که از جامعه هدف دارند در تصحیح و تسریع ارائه خدمت بکوشند .
دکتر عباسپور در ادامه به دیدگاه دکتر دانشجو در خصوص هیئت امنای استانی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و بیان داشت : دکتر فرهاد دانشجو رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تامین فرصت در ایجاد هیات امنا استانی و با دقت نظر در ایجاد فضای مطلوب مدیریتی ، اندیشه سیادت و صیانت از ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی یعنی دانشگاه آزاد اسلامی را در سر می پروراند و بی گمان اعتلای آموزشی و پژوهشی و توسعه خدمات دانشجویی میوه­ی شیرین این حسن درایت خواهد بود .
دکتر عباسپور در پاسخ به سئوال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه این هیات چه تاثیراتی در پیشرفت واحدهای دانشگاه خواهد داشت" گفت : اساس رشد جوامع در برخورداری از مشاوره دوام می یابد و تجمیع افکار و اندیشه ها  در جمعیتی از اندیشمندان استانی می تواند به خلق یکی از کارآمد ترین مجموعه های مدیریتی ، ما را امیدوار کند . هیات امنا استانی نوید بخش زایش اندیشه های مترقی و درایت های متعالی اند که با تجمیع دیدگاه ها در سراسر ایران اسلامی می توان به مجموعه ای از ارزشمندترین راهکارهای مدیریتی در توسعه و ارتقا دست یافت.
دکتر عباسپور در خاتمه حضور افرادی همچون امام جمعه و استاندار را در ترکیب آیین نامه ایجاد هیات امنای استانی بویژه حضور مسئولین بلند پایه استان بویژه استاندار و نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه مرکز استان بیان کرد : در این ترکیب کمک شایانی به هیات امنا است در برخورداری از نظرات و دیدگاه های کاربردی مسئولین استانی والبته فرصت مغتنمی است برای مسئولین تا درجریان کم و کیف حرکت های فرهنگی و تاثیرگذار در محیط های دانشگاهی باشند .
Scroll To Top