قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه (دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد)

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه (دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد)

لطفا بخشنامه مربوط به دستورالعمل تشویقی نظام پایش را دانلود نمایید.