دومین دوره انتخابی مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه

دومین دوره انتخابی مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه جهت اعزام به مسابقات کشوری  در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳   روز پنج شنبه  از ساعت ۸/۳۰  صبح در سالن کشتی مجتمع ورزشی دانشگاه برگزار میگردد. دانشجویانی  که  مقام قهرمانی در رشته فوق دارند در تازخ ذکر شده به مجتمع ورزشی دانشگاه مراجعه نمایند. کارت ورزشی به هنگام برگزاری مسابقات ضروری میباشد./