Skip to content

رئیس شوراهای تخصصی اداری مالی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان ابقا شدند

رئیس شوراهای تخصصی اداری مالی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان ابقا شدند

جلسه نشست شورای تخصصی اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان به منظور انتخاب رئیس شورا در محل واحد دامغان برگزار و سرپرست واحد گرمسار با اکثریت آرا برای مدت یک سال دیگر به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار آنا، دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در این نشست با توجه به تاکید رئیس دانشگاه در موضوع مدیریت مشورتی و ضرورت ایجاد فرصت به منظور برخورداری از تفکر جمعی در دانشگاه گفت: «تمرکززدایی امور از سازمان مرکزی و کوتاه کردن مسیر مراجعان به منظور دریافت خدمات در کمترین فرصت و واگذاری تدریجی حوزه اختیارات به استان‌ها از راهگشاترین تصمیمات سازمانی است که به تکریم ارباب رجوع کمک کرده است.»
رئیس هیات امنای استان سمنان با تاکید بر توفیقات سازمانی، عملکرد شورای اداری مالی استان سمنان را در سال اخیر مطلوب و فعال ارزیابی کرد و افزود: «شوراهای هفتگانه در استان‌ها، نقش مهم و قابل اعتنایی در موفقیت سازمان در پیشبرد اهداف دارند و تفکر جمعی منتهی به اخذ تصمیم‌های مشترک در اجرای بخشنامه‌های سازمانی و هم پوشانی فعالیت‌ها در واحدهای استان، فرصت خوبی برای توسعه دامنه خدمات و تسریع در امور سازمانی است.»
در پایان این نشست، انتخابات مربوط به تعیین رئیس شورای تخصصی اداری و مالی استان سمنان برگزار و پس از رأی گیری، دکتر طاهره میرساردو سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای تخصصی اداری و مالی استان سمنان انتخاب و ابقا شد.
نشست شورای تخصصی دانشجویی، فرهنگی استان سمنان نیز با هدف انتخاب رییس شورا در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد و دکتر سیدحسین بدیعی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با اکثریت مطلق آرا برای مدت یک سال دیگر به عنوان رییس این شورا ابقا شد.
به گزارش خبرنگار آنا از دامغان، دکتر بهزاد چهکندی رئیس دبیرخانه­ هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در این جلسه در باره انتخاب رئیس شورای تخصصی دانشجویی، فرهنگی استان و شرایط نامزدهای ریاست شورا، مطالبی را مطرح و با تاکید به حضور تفکر جمعی در حوزه­ی فرهنگی به منظور ایجاد اتاق فکر کارآمد، بر بخش مهمی از فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی و ضرورت تکریم ارباب رجوع در این بخش تاکید کرد.
وی با یادآوری تاکیدات دکتر میرزاده در ضرورت تسریع در امور مراجعان گفت: «حوزه دانشجویی در مراحل پایانی تحصیل دانشجویان و با صدور مدارک دانش آموختگی وظیفه مهمی را به عهده دارد که لازم است با صبوری، پاسخگوی دانش­آموختگان باشد و از سویی توسعه فرهنگی با توجه به تاکید حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه از بایسته‌­های موکد است که طبق دیدگاه‌های دینی و اجتماعی باید در تعمیق باورهای فرهنگی تلاش جدی کرد.»
در ادامه جلسه دکتر سیدحسین بدیعی رییس شورای دانشجویی فرهنگی استان سمنان گزارش جامعی از عملکرد شورای مذکور طی سال اخیر را ارائه کرد و در ادامه، انتخابات مربوط به تعیین رییس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی استان برگزار و با توجه به اینکه دکتر سید حسین بدیعی تنها نامزد و حائز شرایط ریاست شورای مذکور بود به اتفاق آرا به عنوان رئیس شورای تخصصی، دانشجویی و فرهنگی استان سمنان تعیین شد.
  
      

Scroll To Top