سیزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان