فراخوان جذب کار دانشجویی متخصص در فیلمبرداری و عکاسی جهت همکاری با روابط عمومی