قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری

آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

امتحان کتبی جامع:۱۹ و۲۰ خرداد

مکان: دانشگاه آزاداسلامی سمنان

امتحان شفاهی جامع: تا ۳۰ خرداد (براساس اعلام نظر گروه آموزشی )

مکان :دانشگاه آزاد واحد دامغان