قابل توجه دانشجویان محترم

جدول زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۹-۹۸