قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دکتری

برنامه زمان بندی مصاحبه شفاهی دکتری تخصصی ۹۷ منطقه ۹ 
(استان های خراسان(رضوی،شمالی،جنوبی) و استان سمنان