چشم انداز و اهداف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اهداف

ماموریت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی پیشبرد و گسترش دانش مهارت و پرورش افراد خلاق و متفکر در زمینه های مختلف علم و فناوری در سایه ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی است. همچنین بر عهده خود می داند تا با افزایش کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی خود، پاسخگویی مناسب به انتظارات آموزشی و پژوهشی مختلف جامعه و ذی نفعان خود باشد. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک مرکز علمی معتبر و عظیم در سطح کشور و منطقه ماموریت دارد به ارتقاء سطح رفاه و رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز تولید و انتشار علم کمک کند.

همچنین ماموریت دارد تا بنا بر ارزشهای زیر بنایی خود در حفظ هویتهای معنوی و اسلامی بکوشد و با ایجاد و پایبندی و به رقابت علمی سالم با سیستم ها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و ارایه برنامه های درسی متناسب با عصر اطلاعات به پر کردن شکاف رو به گسترش بین فناوری جدید و نسل جدید همت گمارد.

چشم انداز

دانشگاهی کار آفرین و موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور، برتر در ارائه خدمات آموزشی و پ‍وهشی به اقشار مختلف جامعه، پیشتاز در تولید علم، نظریه و اندیشه در سطح آسیای جنوب غربی، مجهز به مراکز پ‍وهشی پیشرفته بر اساس استانداردهای بین المللی، پاسخگو به انتظارات جدید جامعه و شناخته شده در مجامع معتبر بین المللی که دانش آموختگان آن، جامعه انسانی آینده را خواهند ساخت.

پاسخگویی به نیاز های جامعه و ایجاد رضایت مندی از جمله نتایج برنامه ریزی و عملکردی خوب یک مجموعه دانشگاهی است که اساساً بستر توسعه سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه پویا تلقی می شود. عمده شاخصهای توسعه را باید در میزان توسعه دانش فنی و صدور دستاوردها و رفع نیازهای جامعه دانست و از این رهگذر الزاماً باید در سالم سازی تفکر اجتماعی اقدام کرد.

با توجه به عدم پایداری نسبی اقتصادی ، کاهش نرخ جمعیت و افزایش جدی رقابت در عرصه آموزش عالی ، تحقیقات و فناوری با استفاده از تکنولوژی نوین آموزشی و پژوهشی ضرورت دستیابی به موفقیت های ممتاز و برتر در سطح واحدهای منطقه امری است اجتناب ناپذیر از این رو چشم انداز دانشگاه برگرفته از ماموریت ها و اهدافی است که یکی از اهداف ویژه آن کسب شایستگی ممتاز (Distinctive Competencies) در بعضی از تخصص ها در گروههای آموزشی می باشد که بسته به ظرفیت های بالقوه یک واحد دانشگاهی در برنامه جامع آموزشی و پژوهشی آن واحد گروه تحقیق مورد نظر بعنوان شایستگی ممتاز بتواند واجد مزیت رقابتی گردد که ضمن جلب مشتاقان به تحصیل و تحقیق و تأمین بخش عمده ای از هزینه های مالی دستاورد آن بقاء و توسعه واحد دانشگاهی و انجام رسالت اصلی مبنی بر نخبه پروری ، تولید علم و اشاعه آن ، پاسخگویی به نیازها و حل مسائل جامعه خواهد بود.

چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان شامل : توسعه برنامه مدار، افزایش کیفیت و بهبود مستمر و رضایت مندی مشتریان می باشد.