کسب مقام قهرمانی در مسابقات ورزشی

کسب مقام قهرمانی در مسابقات ورزشی

حمد وسپاس از آن خداوندی است که برترین مردانش را علی (ع) برگزدید تا مقتدای ورزشکاران باشد وپیشوای متقیان.
تا هر آئینه یادآور این مهم باشد که عقل سالم در بدن سالم است.چنانکه شاعر پارسی گوی میفرماید:
 ز نیرو بود مرد را راستی زسستی کژی زاید وکاستی
نادر چناری
جناب آقای نادر چناری دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی               
موفقیت جنابعالی وکسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی IFFA در رشته ورزشی MMA  وزن ۷۵ کیلوگرم  -باکو آذربایجان را تبریک عرض نموده،امید است بااتکال به درگاه خداوند متعال در کلیه مراحل زندگی به ویژه پیشبرد و گسترش ورزش موفق وپیروز باشید
امیر حسین علیان نژاد

جناب آقای امیر حسین علیان نژادی دانشجوی کاردانی تربیت بدنی                
موفقیت جنابعالی و کسب مقام قهرمانی در مسابقات سامبو را تبریک عرض نموده،امید است بااتکال به درگاه خداوند متعال در کلیه مراحل زندگی به ویژه پیشبرد و گسترش ورزش موفق وپیروز باشید