Skip to content

آرشیو ماه ‪s

فرماندار دامغان:یکی از مهمترین فرازهای اقتصاد مقاومتی تکیه برتمام نیرو واستعدادهای داخلی است.

مرتضی علی آبادی فرماندار دامغان در همایش ملی علوم زیستی در واحد دامغان با ابراز خوشنودی از حضور اندیشمندان علوم زیستی از سراسر ایران اسلامی گفت :
حضور پژوهشگران و استادان و دانشجویان علوم زیستی از جای جای ایران عزیز و برگزاری همایش علوم زیستی، فرصتی مغتنم در گردهمایی اهالی اندیشه و پژوهش با محوریت دانش زندگی است که حاصل این همت علمی می­تواند گره گشای بخشی از نیازمندی های جامعه باشد .

ادامه مطلب

تمامی بسترهای ایجاد دانشکده دارو سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مهیّاست

دکترعباسپور با تشکرازحضور مقام عالی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی درشهردامغان گفت:دانشگاه آزاد اسلامی واحددامغان درمسیری طولانی و طی چهارسال اخیرفعالیت های خودرادربسترسازی ایجاد دانشکده داروسازی ادامه داده است.

ادامه مطلب
Scroll To Top