دانلود ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

فرم اطلاعات مورد نیاز دفتر امور پژوهشی دانشکده

file name : information.doc
file size : 68 KB
دانلود

فرم گردش کار مراحل تصویب پروپوزال

file name : gardeshkarghabl.doc
file size : 43 KB
دانلود

فرم کار در آزمایشگاه

file name : Form-of-Laboratory.pdf
file size : 54 KB
دانلود

فرم پروپوزال دکتری

file name : proposal-PhD.doc
file size : 410 KB
دانلود

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

file name : proposal-MS.doc
file size : 404 KB
دانلود